Domovní řád

Bytového družstva Hábova

 

čl. 1
Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a společných částí domu v domech bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva. Domovní řád je závazný pro všechny členy i nečleny družstva bydlící v tomto domě, jejich rodinné příslušníky a další členy domácnosti a v přiměřeném rozsahu i pro dočasné uživatele nebo návštěvy uživatelů bytů.

čl. 2
Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místností a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní kóje).
 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, výtahy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společná anténa a prostory kolem domu (trávníky a chodníky).

čl. 3
Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Základní práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem při nájmu bytu upravují vedle občanského zákoníku, zejména stanovy družstva, nájemní smlouva, popř. další předpisy pronajímatele a všeobecně platné předpisy.
 2. S nájemcem družstevního bytu a manželi (společnými nájemci) mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen nájemce oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce. Nájemce může družstevní byt nebo jeho část přenechat do pronájmu jinému občanovi pouze za podmínek stanovených pronajímatelem a s jeho písemným souhlasem.
 3. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
 4. Bytové družstvo je oprávněno, po předchozím oznámení nájemci, vstoupit do bytu, jeho příslušenství či pronajaté části společného prostoru za účelem zjištění technického stavu, provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
 5. Nájemce, jakož i osoby, které mohou na základě práva nájemce v bytě bydlet, jsou povinni řádně užívat byt a jeho příslušenství, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu, dbát o pořádek a čistotu v domě a jeho bezprostředním okolí; způsobí-li mimořádné znečištění, jsou povinni znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
 6. Nájemci jsou povinni po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu, příslušenství bytu a pronajatých společných prostor za účelem zjištění technického stavu, provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody nebo provedení nezbytných oprav.
 7. Nájemci jsou povinni zejména chránit družstevní majetek, dodržovat Domovní řád a předpisy o požární ochraně a další předpisy a pokyny pro bydlení v domě; závady a poškození, které způsobili v domě sami, nebo ti, kdo s ním bydlí, odstranit. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce poškození odstranit a požadovat od nájemce úhradu.
 8. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny stavebního či dispozičního charakteru (např. zasklení lodžie, přestavbu bytového jádra apod.) v pronajatém bytě, a to ani na svůj náklad, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nemovitosti. Povolené úpravy provádí odborně a nese za ně plnou zodpovědnost. V případě porušení uvedených povinností je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na svůj náklad odstranil a byt uvedl do původního stavu.
 9. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se, a to zejména v případě déletrvající nepřítomnosti nájemce, označit a oznámit pronajímateli osobu (místo pobytu, adresu, telefon), která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; nemá-li nájemce takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. Ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, je včasné oznámení pronajímateli zákonnou povinností (§2269 obč. zák.). Nesplní-li nájemce svou povinnost podle předchozí věty, považuje se toto jednání za porušení povinností nájemce závažným způsobem; to neplatí, nenastane-li z tohoto důvodu vážná újma.
 10. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 11. Nájemci jsou povinni sledovat operativní pokyny pronajímatele vyvěšené ve vývěsních skřínkách týkající užívání společných prostor a bytů, plánovaných nebo mimořádných oprav, rekonstrukcí apod. a respektovat je, a to zejména vyžaduje-li jejich realizace spoluúčast nájemce (např. umožnění vstupu do bytu, dočasné omezení při využívání společných prostor apod.). Při delší nepřítomnosti se doporučuje zajistit informovanost prostřednictvím jiných nájemců domu.
 12. Za dodržování Domovního řádu v rozsahu 2. věty čl. 1 zodpovídá nájemce uvedený v nájemní smlouvě.

čl. 4
Držení domácích zvířat

 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je povinen dodržovat zákony, obecně závazné vyhlášky, veterinární a hygienické předpisy vyplývající pro držitele domácích zvířat. Je současně povinen dbát, aby držením domácích zvířat nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě a prostorách kolem domů.
 2. Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění psími výkaly prostor kolem domu. Pokud k jeho znečištění přesto dojde, je vlastník povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, bude toto posuzováno v souladu se Stanovami družstva jako nedodržování Domovního řádu, popř. předáno k řešení příslušnému správnímu orgánu k řešení jako přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Strážník v takovém případě může uložit přestupci blokovou pokutu až do výše 1000 Kč.
 3. Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu domácích zvířat.
 4. Chov zvířat, která mohou ohrozit život (např. plazi, jedovatý hmyz apod.), je v domě zakázaný. Tato zvířata se nepovažují za obvyklá domácí zvířata vhodná pro chov v mnohabytovém domě.
 5. Představenstvo družstva může přijmout i další vhodná omezení proti nadměrnému nebo nevhodnému chovu domácích zvířat.

čl. 5
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů

 1. Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Zejména je nutno ve všech prostorách dodržovat požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě stanovené Vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb. a dalších všeobecně závazných předpisů (Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru - vyhláška o požární prevenci a zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není proto ve společných prostorách bez souhlasu představenstva družstva dovoleno.
 2. Je zakázáno ukládat v prostorách domu látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné, zvláště pohonné hmoty a rozpouštědla, dále pak toxické látky, látky uvolňující obtěžující zápach, zábavnou pyrotechniku apod.
 3. Je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně ve společných prostorách a sklepních kójích.
 4. Nájemci jsou povinni zejména: - umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, v případě potřeby umožnit provedení zásahu proti nim.
 5. Je zakázáno využívat společné prostory domu k řemeslnickým a jiným pracím (zejména při úpravách bytu, a to i smluvními firmami s odpovědností nájemce za případné nedodržení; nutno sjednat ve smlouvě s přísl. firmou). Pro představenstvem předem povolené přechodné uskladnění materiálu a dílů pro stavební úpravy a opravy v bytech, je nutno podlahy a stěny společných prostor řádně zajistit proti poškození a zašpinění.
 6. Je zakázáno využívat společné prostory domu k řemeslnickým a jiným pracím (zejména při úpravách bytu, a to i smluvními firmami s odpovědností nájemce za případné nedodržení; nutno sjednat ve smlouvě s přísl. firmou). Přechodné uskladnění materiálu a dílů pro stavební úpravy a opravy v bytech musí být povoleno představenstvem. To se netýká krátkodobého, jednodenního uskladnění v rámci představenstvem schválené rekonstrukce bytu. Podlahy a stěny společných prostor je nutné řádně zajistit proti poškození a zašpinění.
 7. Je zakázáno vjíždění silničních motorových a jiných vozidel na chodníky a pozemky do prostor mezi místními komunikacemi a domem z důvodů možného poškození kolektorů, kanalizační a energetické sítě pod povrchem těchto prostor, na kterých dochází k propadání zeminy s nebezpečím poškození uvedených zařízení. Odpovědnost za dodržování zákazu má nájemce, na jehož požadavek plní smluvní firma dohodnuté služby (přeprava nákladů, řemeslnické práce apod.). Povinností nájemce je dohodnout uvedený zákaz ve smluvních podmínkách s danou firmou.

čl. 6
Sušárny

Způsob užívání sušáren stanoví představenstvo vydáním směrnice.

čl. 7
Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Družstevník, nájemce, bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty. Nesmí bez souhlasu družstva zabírat či znepřístupňovat společné prostory.
 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Anténa musí být přeložena nebo upravena nařídí-li to stavební úřad proto, že ohrožuje stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí, anebo ruší její vzhled.

čl. 8
Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených představenstvem družstva.
 2. Družstvo je dále povinno zajistit funkčnost výtahu a osvětlení společných prostor.
 3. Družstevníci, nájemníci a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

čl. 9
Havárie a závady v domě.

 1. Havárie v rozvodu médií, výtahu a další závady vyžadující neprodlený technický zásah k zabránění vzniku škody většího rozsahu či zásadního omezení možnosti užívání domu se hlásí na telefonní číslo příslušné firmy (v závislosti na druhu havárie resp. závady) vyvěšené na nástěnce družstva a následně se oznámí příslušnému členu představenstva. Při havárii v bytě nájemce je povinností uživatele přítomného v bytě v době havárie umožnit zástupci pronajímatele přístup do bytu ke zjištění příčin a rozsahu havárie a k nezbytnému opatření k zabránění dalších škod bytové jednotky nebo společných prostor a zařízení.
 2. Požár, který není možné zlikvidovat vlastními prostředky, je třeba neprodleně oznámit veřejnému požárnímu útvaru.
 3. Nájemci jsou povinni při vzniku pojistné události kryté pojištěním budov (živelné pohromy, prasklé vodovodní potrubí v péči vlastníka budovy, zatečení apod.) tyto nahlásit pronajímateli do tří dnů a při likvidaci pojistné události se řídit pokyny pojišťovny a pronajímatele.
 4. Při vzniku škody na majetku nájemce bytu, jiného nájemce nebo vlastníka budovy havárií vody, plynu apod. nebo vlastní činností v bytě s odpovědností nájemce je povinen škodní událost ohlásit ihned pronajímateli s informací o způsobu odstranění škody a její úhradě.
 5. Drobné závady ve vybavení domu a společných prostor se oznamují příslušnému členu představenstva.

čl. 10
Otevírání a zavírání domu

 1. Družstevníci a nájemníci jsou povinni zajistit řádné zavírání vstupních dveří do domů a nevpuštění jim neznámé osoby do domu. Počet čipů k odemykání vstupních dveří je nájemcům poskytován podle zásad, stanovených představenstvem. Všichni obyvatelé domu jsou toto rozhodnutí povinni respektovat. Družstvo je povinno zajistit, aby každý nájemce obdržel čip od domovních dveří v počtu stanovenému zásadami pro jejich poskytování.
 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí představenstva uloženy na určeném místě.
 3. Při použití stavěče pohyblivého křídla vstupních dveří do polohy otevřených dveří je nutno zajistit po celou dobu otevření, aby nedošlo ke vstupu cizí osoby (nesplňující podmínky čl. 1) do prostor domu.

čl. 11
Klid v domě

 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem, zejména v době od 20 hod.
 2. V době od 22.00 do 6.00 hod. jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.
 3. Hlučné práce po dobu 3 a více hodin v průběhu dne nebo po několik dnů (stavební úpravy apod.) je nutno projednat předem s představenstvem a po odsouhlasení zajistit informovanost nájemců vývěskou.
 4. Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci pronajatých společných prostor.

čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. V souladu s rozhodnutím nejvyššího orgánu družstva, členské schůze (Směrnice č. 4/2014) jako vlastníka budovy, mohou být za porušování povinností vyplývajících z Domovního řádu nebo dalších závazných předpisů upravujících užívání domu, bytů a společných částí domu uloženy pokuty do výše 10.000, resp. 30.000 Kč v závislosti na závažnosti případu. Uložením pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé družstvu nebo dalších právních důsledků porušení stanovených povinností.

Domovní řád byl schválen členskou schůzí bytového družstva dne 13. října 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Praha 1. listopadu 2014.

Ing. Bohumil Kotek, předseda představenstva v.r.
Ing. Petr Hana, místopředseda představenstva v.r.

Domovní řád ke stažení ve formátu PDF