Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná ve středu dne 26. června 2024 v 19:00 hodin v místnosti č. 1 suterénu domu č. p. 1519, Hábova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Program:

  1. Zahájení a volba pracovních orgánů čl. schůze
  2. Zpráva o hospodaření BD a schválení účetní závěrky za rok 2023
  3. Informace o správě domu
  4. Úprava směrnice č. 3/2014 pro poskytování odměn funkcionářům BD
  5. Volba členů orgánů družstva - Představenstvo
  6. Volba členů orgánů družstva - Kontrolní komise
  7. Projednání usnesení členské schůze


Ing. Květoslav Janoušek
předseda představenstva

Plná moc pro zastupování na členské schůzi 

Podklady pro jednotlivé body členské schůze je možné obdržet na vyžádání elektronickou cestou nebo v kanceláři družstva.


Představenstvo odkazuje na čl. 54 odst. 1 a 2 Stanov, podle kterého „členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů bytového družstva“. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů s výjimkou usnesení v záležitostech uvedených v čl. 52. „Pro volby členů představenstva je podle odst. b) tohoto článku stanoven souhlas nadpoloviční většiny všech členů“.

K zastoupení člena družstva jiným členem družstva nebo plnoletým členem rodiny, který je uživatelem družstevního bytu, pro jednání na členské schůzi lze využít plnou moc podepsanou členem družstva (v případě společného členství manželů oběma manželi). Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem více než 3 členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. (čl. 54 odst. 5 Stanov).