Výtah je určen k přepravě osob a drobných předmětů do celkové hmotnosti uvedené na ovládacím panelu (do 450 kg). Při přetížení výtahu se rozsvítí červená signálka spojená se zvukovým signálem v kabině. Při tomto signálu musí poslední nastupující vystoupit. Signalizace přetížení závisí nejen na maximální hmotnosti přepravovaných osob a předmětů, ale i na jejich rovnoměrnosti uložení na podlaze výtahu.

Samostatně používat a řídit výtah smějí osoby starší 10 let. Mladší osoby smějí používat výtah pouze v jejich doprovodu.

Jednosměrné sběrné řízení výtahu DCL umožňuje přivolání výtahu stisknutím tlačítka s šipkou označující směr Vaší jízdy. V případě, že se tlačítko neprosvětlí, je nutné stisknutí opakovat, nebo nastoupit do výtahu, který je ve stanici.

Nastupujte pouze do výtahu, který pojede Vaším směrem.

Kabinové dveře se automaticky zavírají vždy po navolení požadovaného patra.

Volba jízdy v kabině se provádí stisknutím tlačítka žádané stanice, které prosvětlením tlačítka volbu potvrdí. Tuto volbu je možné provést do více pater najednou.

Po zastavení kabiny ve stanici vyčkejte, až se kabinové dveře automaticky otevřou a vystupte.

V kabině je zakázáno kouřit.

Udržujte čistotu ve výtahu a zejména se vyvarujte poškození stěn. Případné znečištění ihned odstraňte.

Šachetní dveře nedovírejte, dveře jsou vybaveny samočinným dovíráním.

Kabinové ani šachetní dveře v otevřené poloze neblokujte vložením nebo podkládáním cizím předmětem (klínem apod.). V opačném případě může dojít k poruše automatického ovládání a vyřazení výtahu z provozu.

Používat výtah k přepravě nábytku, objemných předmětů, stavebního materiálu a obdobných nákladů lze pouze po předchozí dohodě se zástupcem představenstva za stanovených podmínek. Předpokládá to, mimo jiné, písemný souhlas (podpis) nájemce s „Podmínkami použití výtahu k nákladní přepravě“, zabezpečení stěn a podlahy výtahové kabiny kartonovým obložením k ochraně proti poškození a znečištění a odpovědnost nájemce za případné poškození výtahu v době od převzetí výtahu nájemcem až do jeho předání zástupci představenstva po ukončení přepravy.

Tento výtah je vybaven obousměrným komunikačním zařízením. V případě uvíznutí osoby ve výtahu stiskněte tlačítko „Zvonek“ . Poté dojde ke spojení mezi dispečinkem, který zajistí vyproštění z kabiny výtahu. Dispečinku oznamte jméno a číslo bytu nájemce. Vyproštění nahlaste dodatečně, bez zbytečného odkladu, představenstvu, popř. pí Žižkové, p. Řehákovi (dům 1518) nebo p. Kotkovi (dům 1519). (nutné k likvidaci nákladů za službu).

Případnou poruchu výtahu co nejdříve nahlaste představenstvu nebo určeným zástupcům. Pouze v závažných případech zavolejte OTISLINE na bezplatnou linku 800 107 525, kde dispečer zajistí výjezd mechanika na opravu v době stanovené servisní smlouvou.

Ing. Petr Hána, místopředseda představenstva v. r.

Ing. Bohumil Kotek, předseda představenstva v. r.

V Praze 1. listopadu 2014.

Provozní řád výtahu ke stažení ve formátu PDF