Směrnice BD Hábova č. 2/2012
Evidence členů, nájemců a uživatelů bytů družstva a oznamování změn údajů

Člen nebo nájemce bytu družstva poskytuje údaje k uzavření nájemní smlouvy, na jejímž základě přenechává pronajímatel byt k užívání nájemci, v tiskopise Evidence členů, nájemců a uživatelů bytů družstva.

Pro informaci o členství v družstvu odkazujeme mimo jiné na stanovy družstva čl. III. Pokud se týká společného členství manželů, jejich posuzování se řídí ustanoveními uvedenými v odst. 3.2, které vychází z ust. § 703 a §704 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění.

§ 703

(1) Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely.

(2) Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

§ 704

(1) Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.

(2) Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.

Změny z tohoto uspořádání je nutno podložit potřebnými ověřenými doklady, např. rozhodnutí soudu o rozdělení majetku manželů, převod členského podílu apod.

V těchto případech kolonku „manžel“ nebo „manželka“ proškrtněte a uveďte a doložte výlučné členství jednoho z manželů v souladu s článkem 4.6. stanov družstva ve znění:

„Společné členství manželů v družstvu zaniká dále:

a) písemnou dohodou manželů

b) úmrtím jednoho z manželů

c) dohodou rozvedených manželů podle § 705 občanského zákoníku

d)  rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu nebo zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů.“

Oznamování změn údajů

  1. V souladu s ust. § 689 obč. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění je nájemce povinen oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost.
  2. V souladu s platnými stanovami družstva čl. V. odst. 5.2. písm. g) je povinností člena družstva
    • „oznamovat družstvu ve lhůtě jednoho měsíce změny týkající se svých osobních údajů a počtu příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu“.
  3. Tato povinnost vyplývá i z nájemní smlouvy čl. IV. odst. 2 a 4, podle kterých
    • „nájemce (člen družstva) bere na vědomí, že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele byt či jeho část, který je předmětem této smlouvy, dále pronajmout třetí osobě“ a
    • „změní-li se na straně nájemce okolnosti rozhodné pro stanovení výše nájemného a pro rozsah poskytovaných služeb, je povinen oznámit to pronajímateli, nebo jím pověřenému správci, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Nesplní-li nájemce tuto svoji povinnost řádně a včas, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci a na něm vymáhat smluvní pokutu ve výši až pětinásobku rozdílu mezi dosavadní a nově stanovenou výší nájemného, nebo zálohy na úhradu služeb, a to s přihlédnutím k délce prodlení. Právo pronajímatele požadovat na nájemci vrácení bezdůvodného obohacení není v tomto případě dotčeno povinností členů družstva ohlašovat všechny změny týkající se osobních údajů a počtu příslušníků nájemce a jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení bytové a členské evidence a rozúčtování záloh a vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu.“
  4. Povinnost oznamovat pronajímateli (družstvu) tyto změny ve lhůtě jednoho měsíce vyplývá i pro ostatní nájemce (regulované nebo tržní nájemné), a to z čl. IV. odst. 3 nájemní smlouvy.

Pro oznamování výše uvedených změn údajů je určen tiskopis Změny údajů uživatelů bytu.

Tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři družstva, příp. je lze stáhnout z webových stránek Bytového družstva, po jejich zřízení.

Představenstvo doporučuje všem uživatelům bytů provést kontrolu skutečných stavů bydlících a dalších údajů a urychleně oznámit případné změny oproti Evidenčním listům, které jsou součástí nájemní smlouvy, a dalších údajů, uvedených výše.

Představenstvo uvádí, že poskytnuté údaje budou využity pouze pro potřeby družstva a bude u nich zajištěna ochrana v souladu se zákonem čís. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Praha 1. 1. 2012

Ing. Bohumil Kotek, předseda představenstva
Ing. Petr Hana, místopředseda představenstva

Evidence členů - Směrnice č. 2/2012 ke stažení ve formátu PDF