Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná dne 19. listopadu 2012 v 19:00 hod. v sušárně č. 1 domu 1519

Program:

1. Zahájení a volba pracovních komisí
2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2011
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Projednání závěrů revizí – požární, plynové
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schválení plánu prací a rozpočtu na rok 2013
7. Diskuze
8. Projednání a schválení usnesení členské schůze

Ing. Bohumil Kotek
předseda představenstva
V Praze 5. listopadu 2012

Podle čl. XII. odst. 12. 4. a 12.5. Stanov BD Hábova je „Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů družstva. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva. Není-li členská schůze způsobilá usnášení ani po uplynutí 30 minut od jejího začátku, svolá představenstvo, resp. jiný její oprávněný svolavatel náhradní členskou schůzi, a to novým oznámením. Náhradní členská schůze, která se musí konat nejpozději do tří týdnů ode dne, na nějž byla svolána původní členská schůze a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů družstva.“ 

K zastoupení člena družstva rodinným příslušníkem (uživatelem bytu družstva) nebo jiným členem družstva pro jednání na členské schůzi lze využít plnou moc, ze které musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění (k jednání na členské schůzi dne 19. 11. 2012) s podpisem zastupovaného člena družstva, kterou je nutno předložit při prezentaci. Jeden zástupce může takto zastupovat pouze jednoho jiného člena družstva.
Znění Domovního řádu, Řádu pro provoz výtahů a Požární řád jsou vyvěšeny ve vývěsních skřínkách.