Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná v úterý dne 1. července v 18:00 hodin v místnosti č. 1 suterénu domu č. p. 1519, Hábova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Volba řídícího, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu schůze
  3. Schválení změny stanov družstva (s účastí notáře JUDr. I. Ertelta)
  4. Volba tří členů kontrolní komise
  5. Závěr

Praha dne 15. června 2014.
Ing. Bohumil Kotek
předseda představenstva


Prosíme, nezapomeňte si sebou vzít osobní doklad (OP)

Návrh stanov družstva je zveřejněn na webové adrese družstva bdhabova.cz 

S přihlédnutím k rozsahu a důležitosti programu členské schůze představenstvo žádá členy družstva, aby se dostavili k prezentaci 15 min. před zahájením schůze, které bude přítomen přizvaný notář k ověření podkladů pro povinný zápis závěrů schůze do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze.

Představenstvo odkazuje na čl. XII. odst. 12. 4. Stanov, podle kterého „Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů družstva“. K přijetí usnesení pro změny stanov je podle odst. 12. 7. vyžadován souhlas nadpoloviční většiny všech členů družstva.

K zastoupení člena družstva rodinným příslušníkem nebo jiným členem družstva pro jednání na členské schůzi lze využít plnou moc. Tiskopis plné moci pro daný účel si vyžádejte v kanceláři družstva. Členům, kteří na Hlasovacím listu oznámili osobní neúčast a zastupování zmocněncem, byl tiskopis doručen do poštovních schránek.

Pro informaci představenstvo uvádí, že pokud obchodní korporace nesplní povinnost vyplývající z § 777 přizpůsobit do 6 měsíců od účinnosti zákona o obchodních korporacích (tzn. do 30. 6. 2014) listiny (tzn. stanovy, společenské smlouvy) a nedoručí je do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem, po marném uplynutí nové lhůty soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, obchodní korporaci (nikoliv může, ale) zruší a nařídí její likvidaci.