Členská schůze Bytového družstva Hábova se koná v pondělí dne 13. října 2014 v 19:00 hodin v místnosti č. 1 suterénu domu č. p. 1519, Hábova ulice, Praha 5 – Stodůlky

Program:

 1. Zahájení, prezence
 2. Volba řídícího, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu schůze
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2013
 4. Přizpůsobení změn vyplývajících z nové právní úpravy soukromého práva (zákona o obchodních korporacích čís. 90/2012 Sb.) a Stanov BD schválených členskou schůzí 1. července 2014) do
  4.1. předpisů pro činnost družstva
  4.2. nájemních smluv
  4.3. odměn členů představenstva za výkon funkce
 5. Plán práce a rozpočet na rok 2015
 6. Přijetí nového člena družstva převodem členského podílu
 7. Schválení podnájmu – byt č. 1518/32
 8. Příprava voleb představenstva družstva pro nové volební období
 9. Schválení usnesení členské schůze
 10. Závěr

Praha dne 29. září 2014.
Ing. Bohumil Kotek
předseda představenstva

S přihlédnutím k závažnosti přípravy nastávajících voleb nového představenstva pro zabezpečení činnosti družstva pro další volební období, je nutné účast členů BD na přípravné schůzi považovat za velmi důležitou.

Konečné znění Stanov BD Hábova a předpisy pro činnost družstva jsou zveřejněny na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty družstva.