Směrnice BD Hábova č. 4/2014
pro postihy za porušení povinností stanovených předpisy družstva

  1. Za porušování povinností stanovených usnesením představenstva může představenstvo uložit pokutu do výše 10.000,-Kč. Rozhodnutí představenstva o uložení pokuty musí obsahovat odůvodnění a doručuje se do vlastních rukou. Splatnost pokuty je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
  2. Za porušování povinností stanovenými Stanovami nebo jinými předpisy družstva schválenými členskou schůzí, může představenstvo uložit pokutu do výše 30.000,-Kč. Rozhodnutí představenstva o uložení pokuty musí obsahovat odůvodnění a doručuje se do vlastních rukou. Splatnost pokuty je 15 dnů od doručení rozhodnutí.
  3. Proti rozhodnutí představenstva o uložení pokuty dle předchozích odstavců se lze prostřednictvím představenstva odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek pouze v případě dle odstavce 2. této Směrnice. Členská schůze projedná odvolání na své nejbližší členské schůzi. Členská schůze může rozhodnutí o uložení pokuty zrušit nebo výši pokuty snížit, jinak rozhodnutí představenstva o uložení pokuty potvrdí. V případě dle odstavce 2 této Směrnice členská schůze zároveň stanoví novou splatnost pokuty, která nesmí být kratší 30 dnů.
  4. Touto Směrnicí není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé družstvu porušením stanovených povinností, ani ustanovení článku 28 a následujících v oddíle 5 Stanov.

Tato Směrnice družstva byla schválena členskou schůzí dne 13. 10. 2014.

Praha 13. 10. 2014

Ing. Bohumil Kotek, předseda představenstva
Ing. Petr Hana, místopředseda představenstva

Směrnice 4/2014 ke stažení ve formátu PDF