Směrnice BD Hábova č. 1/2014
pro přenechání družstevního bytu do podnájmu.

 1. V souladu s § 731 odst. 1 písm. b) ZOK a v návaznosti na Stanovy BD Hábova, bytové družstvo, čl. 44 odst. 7 a čl. 43 odst. 2 je stanoven následující postup pro uplatnění žádosti a podmínky souhlasu BD s přenecháním bytu do podnájmu třetí osobě.
 2. Družstevní byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Písemnou žádost o vydání souhlasu s podnájmem podává člen družstva nebo nájemce bytu s právem nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené s družstvem (dále jen „žadatel“) představenstvu družstva s uvedením jména, příjmení, státní příslušnosti a místa trvalého pobytu osob, s jejichž podnájmem má být vyjádřen souhlas, a zdali podnájemníci budou v podnájmu bydlet společně s nájemcem, nebo budou bydlet sami. V případě, že tyto osoby nejsou občany států EU, dokládá se k žádosti též kopie povolení k pobytu v ČR. K žádosti je žadatel povinen přiložit závazek složení jistoty ve výši 5.000,-Kč na účet družstva k případnému krytí škod způsobených podnájemcem na majetku družstva v případě vydání souhlasu s podnájmem.
 3. Představenstvo žádost o vydání souhlasu s podnájmem vyřídí ve lhůtě 45 dnů od jejího doručení, a to vydáním souhlasu nebo zamítnutím žádosti. Souhlas nebo zamítnutí žádosti se doručuje žadateli na adresu uvedenou v žádosti. Zamítnutí žádosti musí obsahovat odůvodnění. Proti zamítnutí žádosti se lze prostřednictvím představenstva odvolat k členské schůzi, pokud není dále stanoveno jinak, která věc projedná na své nejbližší schůzi. Členská schůze pak může sama vydat souhlas s podnájmem nebo rozhodnutí představenstva potvrdí. O výsledku projednání odvolání bude žadateli doručeno písemné vyrozumění.
 4. Představenstvo vydává souhlas s podnájmem na dobu určitou, stanovenou datem konání nejbližší členské schůze, které musí být souhlas představenstva předložen ke schválení. Nebude-li termín konání nejbližší členské schůze znám, bude doba určitá stanovena na 7 měsíců od vydání souhlasu s podnájmem představenstvem. Na trvání této lhůty nemá vliv skutečnost, že do jejího uplynutí se bude konat členská schůze, která s podnájmem nevysloví souhlas. Tím není dotčena případná povinnost nájemce ukončit podnájem dle ustanovení odstavce 10. této Směrnice.
 5. Maximální doba podnájmu po jeho odsouhlasení členskou schůzí je 12 měsíců od data stanoveného jako začátek doby určité v „Souhlasu s podnájmem“ vydaného představenstvem družstva. V případě požadavku na prodloužení stávajícího souhlasu s podnájmem je nájemce povinen znovu požádat o vydání souhlasu s podnájmem způsobem uvedeným v odstavci 2. této Směrnice, a to nejdéle 45 dnů před uplynutím stávajícího souhlasu. Později podaná žádost o prodloužení stávajícího souhlasu bude posuzována a vyřízena jako nová žádost o souhlas s přenecháním bytu k podnájmu.
 6. Ke splnění požadavku uvedenému v článku 43 odst. 2 Stanov „aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebránil tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách“ je stanoven maximální počet uživatelů (nájemců a podnájemníků) bytu velikosti kuchyně a 2 pokojů (o výměře 67,34 m2, resp. 72,09 m2) v počtu 4 osoby, velikosti kuchyně a 1 pokoj (o výměře 50,94 m2) 3 osoby
 7. S přihlédnutím k účelu používání domů BD Hábova, a to jako bytový dům (čl. 1 odst. 1 Stanov BD Hábova) a nikoliv ubytovna, nelze v průběhu ročního cyklu podnájmu libovolně měnit podnájemce, pro které byl souhlas vlastníka domu s podnájmem příslušnému nájemci udělen.
 8. Na souhlas s podnájmem není právní nárok.
 9. Představenstvo družstva je povinno předkládat na nejbližší členské schůzi seznam podnájmů, s kterými vyjádřilo souhlas za dobu od předcházející členské schůze. Členská schůze může představenstvu uložit, aby v souladu s 1. větou odstavce 4. této Směrnice, žádost zamítlo. V takovém případě se nelze proti zamítnutí žádosti odvolat k členské schůzi.
 10. Nájemce je povinen ve smlouvě o podnájmu zavázat podnájemce k dodržování všech předpisů týkajících se užívání družstevního bytu, včetně ustanovení stanov družstva upravujících tyto záležitosti, a to zejména Domovní řád, Požární řád a Provozní řád výtahu s tím, že při neplnění této povinnosti dá podnájemci výpověď, na jejímž základě zanikne podnájem uplynutím 30 dnů ode dne doručení výpovědi podnájemci. Po udělení souhlasu s podnájmem je povinen nájemce poskytnout jedno vyhotovení podnájemní smlouvy představenstvu družstva. Pokud nájemce nezaváže podnájemce způsobem uvedeným v tomto odstavci, má bytové družstvo právo zrušit souhlas s podnájmem a nájemce je povinen podnájem ukončit, jinak by to bylo považováno za porušení členských povinností spojených s nájmem družstevního bytu. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.
 11. Jistota složená na účet družstva podle odstavce 2. této Směrnice bude vypořádána ke dni ukončení podnájemní smlouvy tak, že po odpočtu případné škody způsobené podnájemcem družstvu bude žadateli zbývající část vrácena.
 12. Za souhlas družstva s podnájmem (i za každý opakovaný) je žadatel povinen uhradit družstvu paušální poplatek za vyřízení žádosti o přenechání bytu do podnájmu ve výši Kč 2.700 a roční poplatek za užívání bytu ve formě podnájmu na období 12 měsíců ve výši Kč 1.500, (měsíčně Kč 125), tj. celkem Kč 4.200, a to do 15 dnů po doručení souhlasu představenstva s podnájmem žadateli. Ve stejné lhůtě je žadatel povinen uhradit jistotu podle odstavce 2. této Směrnice. V případě opakovaného podnájmu se zaplacená jistota již znovu nehradí, pokud předchozí jistota nebyla čerpána nebo plně využita k úhradě případné škody. Nebude-li podnájem členskou schůzí schválen nebo skončí-li podnájem dříve, náleží družstvu paušální poplatek a měsíční poplatek za dobu trvání podnájmu, zbývající část měsíčních poplatků vrátí družstvo žadateli. V případě, že podnájem nevznikne, žadateli se vrací všechny zaplacené poplatky i zaplacená jistota.
 13. Právní vztah na základě podnájemní smlouvy vzniká výlučně mezi nájemcem a podnájemcem, vztah mezi pronajímatelem a podnájemcem nevzniká. Nájemce odpovídá za chování podnájemce včetně odpovědnosti za poškození, která v bytě či domě podnájemce učinil; chování podnájemce může rovněž naplnit skutkovou podstatu vyloučení člena z družstva dle § 734 odst. 1 písm. a) ZOK a Stanov BD čl. 28.
 14. V případě požadavku nájemce na předčasné ukončení podnájmu, lze ho uplatnit z vážných důvodů, jako např. nemoci podnájemce, změny místa jeho zaměstnání, rodinného stavu a tomu odpovídajícím důvodům z hlediska závažnosti na straně podnájemce. Pro tyto důvody platí výpovědní lhůta 1 měsíc, která počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při případném požadavku na souhlas s podnájmem nového podnájemce je nutno postupovat podáním žádosti podle čl. 2 Směrnice, která bude posuzována vč. podmínek pro souhlas (úhrada paušálního poplatku - čl. 12 Směrnice) jako nová žádost.
 15. Ubytování podnájemníka bez souhlasu družstva je považováno za naplnění důvodů pro vyloučení člena z družstva pro porušení členských povinností závažným způsobem nebo opakovaně (v souladu s § 614 ZOK a článkem 28 odst. 1 písm. a) Stanov.

Tato Směrnice byla schválena členskou schůzí dne 13. 10. 2014.

Praha 13. 10. 2014.

Ing. Bohumil Kotek, předseda představenstva vr.
Ing. Petr Hána, místopředseda představenstva vr.

Směrnice 1/2014 pro pronájem bytu ke stažení ve formátu PDF